Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Corinthians 15:20-28, 1 Corinthians 15:54 – Jesus conquered death. Warning to Pay Attention. To Get the Full List of Definitions: 7 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. Galatians 2:20. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. Hebrews 2 New King James Version (NKJV) Do Not Neglect Salvation. 17 10 Commentary on Hebrews 2:1-4 (Read Hebrews 2:1-4) Christ being proved to be superior to the angels, this doctrine is applied. This proceeds from the corruption of our nature, temptations, worldly cares, and pleasures. 5 For it was not to angels that God subjected the world to come, of which … An angel could not experience true humanity—they cannot call mankind "brothers" (Hebrews 2:5–13). There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. 10Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. 5 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 2 We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Why did the children of Israel wander for 40 years? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Exposition: The Son became “lower than the angels” to save sinners (2:5-18). At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Our minds and memories are like a leaky vessel, they do not, without much care, retain what is poured into them. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? 16 6 9 Verse 10 – Everything was made by Him and for Him. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. • 15At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. 2 For if the word spoken through angels proved [] unalterable, and every violation and act of disobedience received a just [] punishment, 3 how will we escape if we neglect so great a salvation? Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. What time of the year was Christ’s birth? Mga Hebreo 2:17 - Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. 0 Votes, Hebrews 2:10 Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: 12Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Sign Up or Login. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) ... Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. 2 Therefore we must give [] the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. ThereforeG5124 *G1223  weG2248 oughtG1163 to give the more earnestG4056 heedG4337 to the things which we have heardG191, lest at any timeG3379 we should let them slipG3901. • (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hebrews 2 New American Standard Bible (NASB) Pay Attention. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? 14Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: • Is abortion OK if the mother's life is at risk. Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. 3 Votes, Hebrews 2:16 Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. John 1:14. Verses on the incarnation. They have continual access to the throne of God (Job 1:6; 2… 7Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. 2 18Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? The result is a Savior who understands suffering and temptation personally (Hebrews 2:18). What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 14 What would be some hints for memorizing Scripture? Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? New Testament and Second Temple Judaism scholar Eric Mason argues that the conceptual background of the priestly Christology of the Epistle to the Hebrews closely parallels presentations of the messianic priest and Melchizedek in the Qumran scrolls. 0 Votes. The Danger of Drifting Hebrews 2:1. 18 Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Isaiah 9:6. Was Jesus considered lower than the angels because, although still God, he was birthed by a woman and walked the earth as a human? 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 9Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. Does God still miraculously confirm his Word? The Founder of Salvation. Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. 2 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 3 Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong … Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:11 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 12; and in 3:1, 12; 10:19; 13:22. Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. Nahati sila sa labindalawang lipi, ang bawat isa inapo ng mga anak na lalaki ni Jacob. a person belonging to the worldwide group claiming descent from Jacob (or converted to it) and connected by cultural or religious ties Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. Therefore--Because Christ the Mediator of the new covenant is so far ( Hebrews 1:5-14 ) above all … Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Psalm 22:22 – Hebrews 2:12 is quoted from there. Hebrews 11:6 By Faith. Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 6Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? 13At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. 15 Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Who died on the cross - Jesus as "the Son of God" or Jesus as "the son of man"? Ang Sulat sa mga Hebreo ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya na nakahanay sa mga Sulat ni San Pablo.Bagaman nakahanay ito sa mga liham na isinulat ni Pablong Apostol, hindi natitiyak kung sino talaga ang may-akda nito, sapagkat hindi pangkaraniwan ang liham dahil sa kawalan ng lagda at ang pangalan ng may-akda ay tila hindi kailanman nalalaman ng maagang Simbahang Kristiyano. This salvation, which was first announced by … Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? 4 1 Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: Mayroon tayong isang dakilang saserdote, na nakaupo sa kanan ng luklukan ng Karangalan sa mga langit, 2 Ministro sa santuario, at sa tunay na tabernakulo, na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. the ethnic group claiming descent from Abraham and Isaac (especially from Isaac's son Jacob); the nation whom God chose to receive his revelation and with whom God chose to make a … What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? As Lenski expressed it, "With Hebrews 2:5 humiliation begins, the humiliation of Christ's sufferings." Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. • 1 Thess 5:23. Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 3 At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. : 2 For by it the elders obtained a good report. 2 For this reason we must pay much closer attention to [] what we have heard, so that we do not drift away from it. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Why did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it was sinful? na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; What is the extent of the death of Christ? 3 Votes, Hebrews 2:1 - 4 Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Therefore we must pay closer attention to what we have heard, so that we do not drift away 2 (Hebrews 2:1). Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. [5] Even the humiliation of Christ, however, is made to support the thesis of his overwhelming superiority over angels because, AS ADAM WAS CREATED, even man was superior to angels. 11Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. 17Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Hebrews 2 Warning Against Neglecting Salvation. how shall we escape if we ignore so great a salvation? 0 Votes, Hebrews 2:3 - 4 Sign Up or Login. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Para sa ibang gamit, tingnan ang Ebreo (paglilinaw).. Ang mga Ebreo (Ebreo: עברים, ivrim, "mga tumawid"), ayon sa Tanakh at sa Bibliya, ang isa sa mga pangkat etnitkong naninirahan sa Kanaan mula noong tagumpay ni Josue sa pananakop at hanggang sila'y sakupin ng mga taga-Babilonya at ipinatapon. Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Hebrews 2:7 "Thou madest him a little lower than the angels; thou crownedst him with glory and honor, and didst set him over the works of thy hands:" “Angels”: Angels were given supernatural powers by the Creator. Tagalog Bible: Hebrews. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. -- This Bible is now Public Domain. 12 13 • Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. (Hebrews 2:3–4), Why did Jesus have to be made "perfect" (Hebrews 2:10). 1. 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 16Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Christ became a man, in every respect, in order to completely destroy the Devil's power of death and sin over man (Hebrews 2:14–17). Teaching Points. 11 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. Verses on sanctification – 2 Timothy 2:21. Hebrews 2:7 All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8 Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. 1 Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. To Get the full list of Strongs: What are some things that may cause us to drift away from faith? Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. “Therefore” looks back to chapter 1. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. 5Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay.