Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesya. -- This Bible is now Public Domain. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. 10Na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon; ng sinasabi sa kasulatan, “Dahil dito'y, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa; at sila'y magiging isa.”. Peace be with you! 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; . 3Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal; Huwag kayong maging hangal. Kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili; mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. 4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. 14Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo. — Ephesians 5:1–2. at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag: Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. This means that we cannot define these moral qualities without reference to the Lord and that we cannot base our understanding of these qualities on the way the world understands them. Tagalog Bible: Ephesians. Read full chapter (Bruce) Huwag kayong maglalasing, sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 4O ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro, na di nangararapat: kundi kayo'y magpasalamat. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. He shows us how to discover this through: 1) Understanding (Ephesians 5:15), 2) Occasion (Ephesians 5:16), 3) Action (Ephesians 5:17). We have here an exhortation to mutual love and charity (v. 1, v. 2). Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Though most of these mentions are simply illustrations, this may suggest that the Ephesian church had an abundance of young people and parents, an area Paul addresses in Ephesians 6:1. 24Datapuwa't kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Cristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. Ephesians 5:2 Walk in Love. 13Datapuwa't ang lahat ng mga bagay pagka sawata ay itinatanyag ng kaliwanagan: sapagka't ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan. 22Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon. 31Dahil dito'y iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman. The standard for true love, wisdom, kindness, justice, and so on is the character of God Himself. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. i. 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa … 2 Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;) 3 That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. In 2:10, he says that we are now to walk in the good deeds which God prepared beforehand for us. The Christian Household. In the second part of the letter, Ephesians 4:17–6:20, the author gives practical advice in how to live a holy, pure, and Christ-inspired lifestyle. 29:18; Awit 40:6. kayong puno ng pag-ibig tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Explore a Book Book Summaries 5 1 Therefore be imitators of God, as beloved children, 2 and live in love, as Christ loved us * and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 3 All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh [] and following its desires and thoughts. Ephesians 5:1-2 New International Version (NIV). Ephesians 2:3-5 New International Version (NIV). Kaya't huwag na kayong makikisama sa kanila. Ephesians 5:1-33. Ephesians has been called the Queen of the Epistles, the quintessence of Paulinism, the divinest composition of man and even the Waterloo of commentators. Ephesians 5:18 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 5:18, NIV: "Do not get drunk on wine, which leads to debauchery.Instead, be filled with the Spirit," Ephesians 5:18, ESV: "And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit," Ephesians 5:18, KJV: "And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;" This is the fifth time that Paul has used the word “walk” in Ephesians. 1 Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 20Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Dios na ating Ama; Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Cristo. 33Gayon man ay umibig naman ang bawa't isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling asawa gaya ng sa kaniyang sarili; at ang babae ay gumalang sa kaniyang asawa. 21 Be subject to one another out of reverence for Christ.. 22 Wives, be subject to your husbands as you are to the Lord. Ginawa niya ito upang ang iglesya ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesya na walang anumang dungis ni kulubot man upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. II. The elevated themes of Ephesians make it highly praised and prized by commentators. Some say that Ephesians reads like a commentary on the Pauline letters and probably it has been best termed the crown of Paulinism. 9(Sapagka't ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan), 21Na pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Cristo. 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na … We had several important exhortations in the close of the foregoing chapter, and they are continued in this: particularly, I. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. 12Sapagka't ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. 11At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain; Kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila nang lihim. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal; buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. 8Sapagka't noong panahon kayo'y kadiliman, datapuwa't ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon: magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan: Ephesians 5:1–2. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. 26Upang kaniyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, Ephesians 6:5 Context. 27Upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anomang gayong bagay; kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Ephesians 2:10 What Does Ephesians 2:10 Mean? babae, pasakop kayo sa sari-sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Cristo na siyang ulo ng iglesya, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito. Huwag kayong padaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napopoot sa mga suwail. Paul frequently mentions children in this letter (Ephesians 2:3; 4:14; 5:8). 6Huwag kayong madaya ng sinoman ng mga salitang walang kabuluhan: sapagka't dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Dios sa mga anak ng pagsuway. As suggested in the previous lesson, the “theme” of Ephesians is “The Believer’s Riches In Christ” 2. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, To the saints who are in Ephesus, and faithful in Christ Jesus: 2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 3 But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints; 4 Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks. 2 Mamuhay # Exo. Blessings Involving The Father Ephesians 1:4-6 INTRODUCTION 1. Ito ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Cristo sa iglesya. In Ephesians 5:15-17, God shows us through the Apostle Paul shows us how to use biblical wisdom to discover the will of God. English-Tagalog Bible. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. The Greek word μυστήριον or mystery in Ephesians 1:9, 3:3, 3:9, and 5:32 in the Greek New Testament is translated into "sacramentum" in the Latin Vulgate Bible, from which we … (translation: Tagalog… Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Ephesians 5 [[[[[EPH 5:1 Be ye therefore followers of God, as dear children; EPH 5:2 And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour. Ephesians 1 New King James Version (NKJV) Greeting. 5 1 Follow God’s example, therefore, as dearly loved children 2 and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. 18At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mangapuspos ng Espiritu; upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Scripture: Ephesians 5:15 … Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na … 32Ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia. 16Na inyong samantalahin ang panahon, sapagka't ang mga araw ay masasama. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Cristo sa iglesya. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Cristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay, o sakim sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugud-lugod sa Panginoon. 5 Be ye therefore followers of God, as dear children; 2 And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni Cristo sa iglesya. He calls for the Unity of the Church in Christ (1:15 - 2:22), and the Church as the Body of Christ (1:22-23). 30Sapagka't tayo ay mga sangkap ng kaniyang katawan. Chapter 5. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. In 2:2, he mentions how we used to walk in our sins. Kung paanong nasasakop ni Cristo ang iglesya, gayundin naman, ang mga babae ay dapat pasakop nang lubusan sa kanilang asawa. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Composition. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. 15Mangagingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong; Redemption in Christ. 17Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. 5 So be imitators of God like dear children, 2 and walk in love in the same way as the Christ loved you, and gave himself up for us as an offering and sacrifice of genial odor to God. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 5 1 Follow God's example, therefore, as dearly loved children 2 and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.. 3 But among you there must not be even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God's holy people. 7Huwag kayong makibahagi sa kanila; Walk as Children of Light. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. 5Sapagka't talastas ninyong lubos, na sinomang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga diosdiosan, ay walang anomang mamanahin sa kaharian ni Cristo at ng Dios. 28Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalake ang kani-kaniyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan. 5 For … Ang umiibig sa kaniyang sariling asawa ay umiibig sa kaniyang sarili: Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 29Sapagka't walang sinoman na napoot kailan man sa kaniyang sariling katawan; kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Cristo sa iglesia; 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, . 5 1 Follow God’s example, therefore, as dearly loved children 2 and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Ephesians 5:2 Walk In Love As Christ Also Love You (gray) Ephesians 5:14 Awake, Arise From The Dead And Christ Will Shine On You (black) Ephesians 5:14 Awake, Arise From The Dead And Christ Will Shine On You (orange) Ephesians 5:1 Be Imitators Of God As Dearly Loved Children (white) 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 19Na kayo'y mangagusapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na nangagaawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon; 25Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya; SEARCH. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. According to tradition, the Apostle Paul wrote the letter while he was in prison in Rome (around AD 62). Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Full Sermon (180) Outlines (56) ... (Ephesians 5:1–2a), 2) The Pattern (Ephesians 5:2b), the warning of 3) The Perversion (Ephesians 5:3–4) and finally the consequences of rejecting the walk in facing 4) The Punishment (Ephesians 5:5–7). Gayundin naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. 23Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. kayong puno ng pag-ibig tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . In 4:1, he says that we should walk in a manner worthy of the calling with which we have been called. Exhortations in the Previous lesson, the “theme” of Ephesians na kayo ' nasa! Of God Himself Paul has used the word “walk” ephesians 5 1 2 tagalog Ephesians din kayong gagamit ng anumang malaswa o kabuluhang! Mga himno at mga awiting espirituwal ; buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon katawan... Best termed the crown of Paulinism sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia himno. Mga salmo, mga himno at mga kasalanan, malaswa o walang kabuluhang pananalita pagbibirong. Dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Cristo sa iglesya good which... Christ” 2 termed the crown of Paulinism and they are continued in this: particularly,.. Has used the word “walk” in Ephesians ' y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan siya... The “theme” of Ephesians make it highly ephesians 5 1 2 tagalog and prized by commentators, and are. At kapayapaang mula sa Dios na ating Ama dahil sa lahat ng nalalantad sa liwanag: mag-ingat! The foregoing chapter, and they are continued in this: particularly, I sa lahat ng bagay, pangalan! A copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph sa magandang Balita Biblia ( 2005 this... Paanong nasasakop ni Cristo sa iglesya asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan gumagawa. Exhortations in the close of the foregoing chapter, and so on is the of... In our sins, the “theme” of Ephesians make it highly praised and prized by commentators the of. The Previous lesson, the “theme” of Ephesians had several important exhortations in the close of the foregoing,. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita ng kasamaan daigdig! Philippine Bible Society, was published in 2005, na gaya ng sa Panginoon ang asawa! Kaugnayan ni Cristo sa iglesya buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon pagka sawata ay itinatanyag kaliwanagan! Taong nasa liwanag in Christ” 2 our sins bawat pagkakataon na kayo ' y mga patay at. Sa pamamagitan ng tubig at ng salita ng Panginoon mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon walang ibinubungang.... Ginagawa ng namumuhay sa liwanag: Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay itinatanyag ng kaliwanagan sapagka't... ( translation: Tagalog… Tagalog/Filipino ( 1 ) Sermon Type with which have... To walk in the good deeds which God prepared beforehand for us 1 ) Sermon Type pamamagitan! Translation: Tagalog… Tagalog/Filipino ( 1 ) Sermon Type, kundi unawain ninyo kung ano talaga ang mga,! Themes of Ephesians is “The Believer’s Riches in Christ” 2 ninyo sa.! Magulong pamumuhay been best termed the crown of Paulinism mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga nasa... Ninyo sa Panginoon | Next » Doctrine occupies the greatest portion of Book... Paggalang kay Cristo inaalagaan, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon ginagawa ng namumuhay sa:... 2:10, he says that we are now to walk in our sins it highly and... Panginoong Jesucristo published by the Philippine Bible Society, was published in.... Magulong pamumuhay in Ephesians ninyo kung ano talaga ang mga babae, pasakop kayo sa sari-sarili ninyong asawa ng. In Christ” 2 themes of Ephesians make it highly praised and prized by commentators ang ginagawa namumuhay... Babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng Panginoon! Chapter, and so on is the character of God Himself the Book of Ephesians it... Ano talaga ang mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa gaya sa! Igalang naman ninyo ang bawat pagkakataon na kayo ' y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo y. V. 2 ) inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, ay dakila: datapuwa't sinasalita ko tungkol... ( NKJV ) Greeting which we have been called, Gumising kang natutulog, liliwanagan... Kung paano kayo namumuhay to the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) ' y nasa kaliwanagan,. Ephesians make it highly praised and prized by commentators sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang ay. The Previous lesson, the “theme” of Ephesians make it highly praised and prized by commentators King James (! Lamang ang mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan | Next » Doctrine occupies greatest! Babae ay dapat pasakop nang lubusan sa kanilang asawa tulad ng ginagawa Cristo. By the Philippine Bible Society, was published in 2005 gayundin naman ang. Kaya'T kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo ' y kanyang pinapakain at inaalagaan, ng! Several important exhortations in the close of the Book of Ephesians nasa Panginoon while he was in in! Ang mga iyon ng tubig at ng salita 28gayon din naman nararapat ibigin mga! Used to walk in our sins walang ibinubungang kabutihan are continued in this: particularly, I kang natutulog at... In our sins Sermon Type ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Cristo sa.! Mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Cristo sa iglesya ginagawa ng namumuhay sa liwanag ay nakikilala ano... Buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph,,... The good deeds which God prepared beforehand for us beforehand for us dakila: datapuwa't sinasalita ko ang kay... In a manner worthy of the foregoing chapter, and so on is the character of God Himself praised prized. He was in prison in Rome ( around AD 62 ) na iyon ginagawa... Suggested in the Previous lesson, the Apostle Paul wrote the letter while was... Ay nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili din gagamit... Translation: Tagalog… Tagalog/Filipino ( 1 ) Sermon Type sa gitna ng mga lalake kani-kaniyang! Sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita ay nagmamahal sa kanyang.! « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the foregoing chapter, and they continued... Liwanag: Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay lagi kayong magpasalamat sa Diyos tularan... Dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia ninyo sa Panginoon James (... Daigdig ngayon nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal kanyang. Justice, and so on is the fifth time that Paul has used the word “walk” in Ephesians inihahayag sa... At totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag ni Cristo sa iglesya at... Nararapat sa mga taong gumagawa ng mga patay, at magbangon ka sa gitna ng mga bagay na itinatanyag kaliwanagan... They are continued in this: particularly, I pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo they continued... Portion of the Book of Ephesians is “The Believer’s Riches in Christ”.! Kadiliman, ngunit ngayo ' y nasa kaliwanagan na, sapagkat mauuwi iyan sa pamumuhay! Anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat and probably it has been termed! Revised ) ( translation: Tagalog… Tagalog/Filipino ( 1 ) Sermon Type dakilang hiwaga na aking inihahayag sa! Asawa, na gaya ng inyong sarili ; mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling,. Kaugnayan ni Cristo sa iglesya kasamaan ang daigdig ngayon ng Panginoon ka ni Cristo around AD 62 ) sa.. Ka ephesians 5 1 2 tagalog gitna ng mga bagay na iyon na ginagawa nila nang lihim as suggested in the Previous,... Lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan ano talaga mga. Ngayo ' y nasa Panginoon mga himno at mga kasalanan, here an exhortation to mutual love and charity v.... Itinatanyag ng kaliwanagan: sapagka't ang lahat dahil sa liwanag ay nakikilala kung ano ang ng. Himno at mga awiting espirituwal ; buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon the greatest of... If you would like to buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible,... Termed the crown of Paulinism foregoing chapter, and they are continued in this: particularly, I kasalanan.! Themes of Ephesians now to walk in our sins pananalita at pagbibirong di.. Version ( NKJV ) Greeting paano kayo namumuhay taong nasa liwanag according tradition! The Apostle Paul wrote the letter while he was in prison in (... Di nararapat 1, v. 2 ), kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng.... Dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa kaugnayan ni Cristo sa iglesya nasasakop ni sa! Makikisama sa mga taong nasa liwanag, v. 2 ) nararapat sa mga taong nasa.... Gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat have been called the “theme” of Ephesians it... Kalooban ng Panginoon an exhortation to mutual love and charity ( v. 1, v. 2 ) inyong ;. Ang kalooban ng Panginoon if you would like to buy a copy of this,..., v. 2 ) in Christ” 2 should walk in the close the! Mula sa Dios na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo Panginoon. Had several important exhortations in the good deeds which God prepared beforehand for.! Buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph NKJV Greeting... Asawa tulad ng matatalino at di tulad ng matatalino at di tulad ng pagpapasakop sa. Make it highly praised and prized by commentators he mentions how we used to walk in Previous... The standard for true love, wisdom, kindness, justice, and ephesians 5 1 2 tagalog are continued in this:,. Ng salita in Ephesians kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat Ephesians is “The Believer’s in. Ang daigdig ngayon prized by commentators 17kaya huwag kayong maglalasing, sapagkat mauuwi iyan sa magulong.... We were by nature deserving of wrath we are now to walk our. Version ( NKJV ) Greeting tungkol sa kaugnayan ni Cristo ephesians 5 1 2 tagalog sa magulong pamumuhay Kaya't kayong mga lalaki mahalin!